Lolettes natural lollies for k
  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door NV INFINITY PHARMA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.273.090, met vennootschapszetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 20A.

  2. De persoonsgegevens die de deelnemers van de wedstrijd meedelen, worden verwerkt door de NV INFINITY PHARMA, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0883.273.090, met vennootschapszetel te 9810 Nazareth, Venecoweg 20A, de verwerkingsverantwoordelijke.

   De deelnemers kunnen de Data Protection Officer (DPO) van de NV INFINITY PHARMA, contacteren om verdere informatie met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens te verkrijgen via info@infinitypharma.be.
   De rechtsgrond zowel als het doeleinde voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de gerechtvaardigde belangen van de NV INFINITY PHARMA, met inbegrip van direct marketing van hun producten en de promotie hiervan (behalve via mail).

   De persoonsgegevens worden doorgegeven aan info@infinitypharma.be

   De NV INFINITY PHARMA, bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan toegelaten op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij houdt de NV INFINITY PHARMA, rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. de bewaring van persoonsgegevens.

   De deelnemers hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:
   • het recht op inzage,
   • het recht op rectificatie,
   • het recht op beperking van de verwerking,
   • het recht op gegevenswissing,
   • het recht van bezwaar tegen direct marketing.

   De deelnemers kunnen bovenstaande rechten in principe gratis uitoefenen door aan de DPO een ondertekende en gedateerde aanvraag te versturen samen met een recto verso kopie van hun identiteitskaart.

   De deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

   Deze informatie is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, die in werking is getreden op 25 mei 2018.

  3. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

  4. De wedstrijd loopt vanaf woensdag 01 januari 2020 om 00.00 uur tot en met donderdag 31 december 2020 om 23.59 uur. 

  5. De wedstrijd verloopt als volgt:
   De consument koopt een doosje Lolettes in de apotheek. De consument maakt een foto van zijn aankoopbewijs en upload deze in het deelnameformulier op de website www.lolettes.be.
   De volgende vraag dient te worden beantwoord:
   Schiftingsvraag: Hoeveel deelnames zullen we ontvangen hebben op het einde van de actieperiode?

  6. De winnaars zijn de consumenten die rechtsgeldig hebben deelgenomen en het antwoord op de schiftingsvraag correct hebben beantwoord of het antwoord het dichtst hebben benaderd.
   In geval van ex aequo winnen de deelnemers die als eerste hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

  7. De winnaars krijgen een Jeune Premier suitcase ter waarde van 100€. Er zijn 5 suitcases te winnen.

  8. De winnaars zullen worden bekendgemaakt door de organisator vanaf 4 januari 2021. Deze bekendmaking verloop via email. De winnaars zullen eveneens persoonlijk op de hoogte gebracht worden.

  9. Indien de prijs om eender welke reden niet worden uitgereikt, blijft die eigendom van de organisator (NV INFINITY PHARMA).

  10. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen, al dan niet veroorzaakt door de post.

  11. Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.lolettes.be

  12. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht.

  13. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

  14. De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

  15. De NV INFINITY PHARMA kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
   • transmissies via het internet
   • slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
   • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken
   • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook

  16. De NV INFINITY PHARMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de actiewebsite www.lolettes.be

  17. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site www.lolettes.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. De kost voor het gebruik van het internet is voor rekening van de deelnemers.

  18. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames.

  19. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de NV INFINITY PHARMA.

  20. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator terzake neemt.